Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Algemene voorwaarden Zorg en Zekerheid app

Op onze Zorg en Zekerheid app zijn algemene voorwaarden van toepassing. Wanneer je gebruik maakt van de app, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het digitaal indienen van facturen van zorgverleners via de app. Op de app en deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld: 

 • Zorg en Zekerheid: OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
 • Klant: een verzekeringnemer of verzekerde van 16 jaar of ouder met een polis bij Zorg en Zekerheid.
 • Zorg en Zekerheid app: de applicatie om vanaf smartphone nota’s van zorgverleners in te dienen.
 • Declaratie: een door de klant ingediende factuur van een zorgverlener.
 • Verzekeringnemer: de persoon op wiens naam de polis staat.
 • Verzekerde: de persoon van 16 jaar of ouder voor wie zorg en kosten van zorg zijn verzekerd. De verzekerde staat vermeld op de polis.

2. Gebruik van de Zorg en Zekerheid app

2.1       De klant beïnvloedt of verstoort de werking van de app niet. De klant meldt mogelijk misbruik of onverwacht gedrag van de app na ontdekking direct aan Zorg en Zekerheid.  

2.2       De klant zorgt ervoor dat de door hem gebruikte internetverbinding, apparatuur en software geschikt en veilig zijn voor het gebruik van de Zorg en Zekerheid app. De kosten van aanschaf en gebruik hiervan zijn voor rekening van de klant.  

2.3     Zorg en Zekerheid heeft het recht om de app op ieder moment aan te passen, deels of volledig op te schorten of te beëindigen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten. Zorg en Zekerheid zal de klant hierover persoonlijk of via www.zorgenzekerheid.nl informeren. 

2.4     Zorg en Zekerheid aanvaardt, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van de app, zoals: 

 • het niet beschikbaar zijn van de app;
 • het niet (tijdig) verwerken van een declaratie;
 • onjuistheden in door Zorg en Zekerheid verstrekte informatie;
 • door de klant ingediende onjuiste of onvolledige informatie, waaronder kwalitatief ontoereikende of gemanipuleerde foto’s van facturen;
 • onbevoegd gebruik van de app of het toestel waarop deze app staat;
 • het feit dat een door de klant op elektronische wijze verstuurde declaratie Zorg en Zekerheid niet of niet tijdig heeft bereikt.

3. Declareren via de app

3.1       De klant kan de app op zijn smartphone gebruiken om declaraties in te dienen, als:

 • hij een verzekeringsovereenkomst met Zorg en Zekerheid heeft of had in het kalenderjaar waarop de declaratie betrekking heeft;
 • de in te dienen factuur niet ouder is dan 3 jaar;
 • er in het verleden geen ongeregeldheden geconstateerd zijn bij declaraties. 

3.2       De klant identificeert zichzelf bij elke declaratie door in te loggen via DigiD.

  3.3       De klant staat in voor de juistheid van de door hem ingediende gegevens. Zorg en Zekerheid verwerkt de declaratie alleen als deze aan de gestelde eisen voldoet. 

  3.4       Declaraties die via de app worden ingediend, worden geacht van de klant afkomstig te zijn. Zorg en Zekerheid spant zich in om declaraties via de app digitaal op te slaan en te ontsluiten via de app en MijnZZ. 

  3.5       Zorg en Zekerheid kan besluiten een declaratie niet in behandeling te nemen, als:

  • de kwaliteit van de foto van de factuur onvoldoende is, waardoor de gegevens niet leesbaar zijn;
  • de aanvullende vragen niet correct zijn ingevuld;
  • er sprake is van zwaarwegende redenen of overmacht.

  Zorg en Zekerheid zal zich inspannen om contact op te nemen met de klant als Zorg en Zekerheid besluit om een digitaal ingediende factuur niet te verwerken. 

  3.6       Zorg en Zekerheid mag binnen 3 jaar na de digitale declaratie de originele facturen bij de klant opvragen. Als de klant de originele factuur niet kan tonen, dan kan de uitbetaling van de declaratie worden teruggevorderd.  

  4. Intellectueel eigendom 

  4.1       Het auteursrecht van de app rust bij Zorg en Zekerheid of bij partijen met wie Zorg en Zekerheid samenwerkt. Informatie, vormgeving of de werking van deze app mag niet worden vermenigvuldigd, bijvoorbeeld door kopiëren, doorsturen aan derden of verkopen. 

  5. Privacy 

  5.1       Zorg en Zekerheid respecteert de privacy van gebruikers van de app en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De werkwijze is vastgelegd in het privacybeleid van Zorg en Zekerheid. 

  5.2       In de app worden de volgende gegevens verzameld:

  • Persoonlijke gegevens die de klant invoert en verzendt via de app gebruikt Zorg en Zekerheid voor het beoordelen en verwerken van de ingediende factuur. Deze informatie wordt via een beveiligde verbinding naar Zorg en Zekerheid verzonden. Zorg en Zekerheid deelt deze informatie niet met derden. Het geboortejaar van de klant kan geanonimiseerd gebruikt worden voor rapportages over het gebruik van de app.
  • Zorg en Zekerheid houdt algemene, geanonimiseerde gebruiksgegevens bij van de app. Deze informatie wordt gebruikt om de functionaliteiten en het gebruiksgemak van de app te verbeteren. Het gaat hierbij onder andere om het gedrag van gebruikers in de app en om algemene gegevens met betrekking tot het merk en type toestel, besturingssysteem en app-versie. Zorg en Zekerheid maakt hiervoor gebruik van Google Tag Manager en Google Analytics. Deze pakketten plaatsen analytische cookies, kleine tekstbestanden, op het toestel van de klant.

   6. Toepasselijkheid van de voorwaarden

   6.1       Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment waarop de klant kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden in de app.  

   6.2       De verzekeringsvoorwaarden en de polisvoorwaarden van de door de klant afgesloten verzekering gaan boven deze voorwaarden. 

   6.3       Zorg en Zekerheid heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zorg en Zekerheid zal de klant hierover informeren of hem via de www.zorgenzekerheid.nl in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen.

   7. Beëindiging gebruiksrecht 

   7.1       Zorg en Zekerheid heeft het recht om het gebruik van de declaratie app door de klant te beëindigen bij:

   • een tekortkoming door de klant in de nakoming van verplichtingen die voortkomen uit deze voorwaarden.
   • beëindiging van ondersteuning van de declaratie app door Zorg en Zekerheid.

    Verder lezen