Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Healthcare challengers staat klaar voor Healthcare potentials

De eerste groep deelnemers aan de leergang Healthcare Potentials van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn meer dan bereid hun kennis en ervaring te delen met de tweede groep deelnemers. Hieronder stellen zij zich voor.
Sfeerbeeld

Ik ben logopedist/ spraak- taalpatholoog, gespecialiseerd in communicatieproblemen die om een andere benadering dan de standaardbenadering vragen. Ik ben als zorgverlener werkzaam in het Spraak – Taal – Stottercentrum Rijnland. Daarnaast ben ik zorgcoördinator bij een Onderwijs Zorg Combinatie. Ik werk samen met verschillende paramedische
disciplines, het sociaal domein, Ted de therapiekat en de inzet van mensen voor elkaar.

Ook heb ik een aantal andere functies: bestuurder Regionaal Platform Leiden, samen met Cora Vermeulen kartrekker van het Paramedisch Platform Zuid-Holland Noord, adviseur paramedie WSV-support, lid van de programmacommissie Ketenzorg en ik ben dialoog systemisch procesbegeleider.
Vanuit deze functie werk ik met teams aan verschillende veranderopgaves. Ook ondersteun ik een aantal
praktijken bij hun kwaliteitscyclus gericht op implementatie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en Positieve Gezondheid.

Ik ben een verbinder, een creatief denker en doener. Het komen tot een out-of-the-box oplossing is mij op het lijf geschreven. Mensen vinden bij mij rust, een luisterend oor en de inspiratie om te komen tot hun eigen oplossing of aanpak.
Mensen waarderen hoe ik verbindingslijnen tussen wensen vanaf de werkvloer en beleidslijnen kan creëren, en vice versa.

Je kunt met mij in contact komen door te bellen: 0622201225 of te mailen: cmnater@gmail.com

Sfeerbeeld

Ik ben Alexander Lambalk. Mijn vakgebied is zorgmanagement en interimmanagement

Mijn expertise:
• Advisering en (interim)management
in de gezondheidszorg

• Vakgebied: financieel-economische,
beleidsmatige en organisatie vraagstukken.

Ik ben werkzaam (geweest) bij verschillende organisaties die zorg leveren in de regio of de bekostiging regelen voor de zorg.

Wil je eens met mij sparren? Neem dan contact op via 06-57569666 en alambalk@gmail.com

Sfeerbeeld

Ik ben Eva van der Schoor, huisarts en werkzaam als praktijkhouder samen met drie andere huisartsen in een achterstandswijk in Den Haag. Bestuurlijk was ik eerst actief in zorggroep ELZHA. Sinds 2019 ben ik secretaris van coöperatiebestuur Hadoks (koepel en regio-organisatie huisartsen Haaglanden). In de wijk ben ik actief op het gebied van samenwerking en netwerken met zorgprofessionals in andere domeinen om zorg rondom kwetsbare mensen te optimaliseren.

Mijn expertise ligt op het gebied van de huisartsgeneeskunde en samenwerking tussen zorg en welzijn. Ik maak de regio gezonder met krachtige basiszorg: geïntegreerde wijksamenwerking voor patiënten met multiproblematiek op meerdere leefdomeinen.

Mijn contactgegevens:  06-21557157 en
evanderschoor@ziggo.nl

Sfeerbeeld

Mijn naam is Jacobine van der Dussen. Ik ben huisarts in Rijsenhout en kaderhuisarts ouderengeneeskunde in
de regio Haarlemmermeer. Ik werk in een wijksamen-werkingsverband met 2 andere huisartsen, een fysiotherapie-praktijk, een apotheker, wijkverpleging en sociaal werker. We willen graag een stevige verbinding met het sociaal domein, door thema's als eenzaamheid en welzijn op recept in te zetten. Tevens kunnen we rondom het zorgprogramma ouderenzorg oefenen met multidisciplinair samenwerken.

Mijn expertise ligt in de verbinding leggen tussen de inhoud en de interdisciplinaire samenwerking. Ouderenzorg is een prachtige kapstok om het belang van samenwerking inzichtelijk te maken en om transmurale deuren te openen. Mijn verbeterproject, overdracht kwetsbare oudere, is in de samenwerking met het Spaarne Gasthuis tot een Regionale Transmurale Afspraak omgevormd.

Sinds 1 juli 2021 ben ik voorzitter van de Huisartsenvereniging Haarlemmermeer. Er liggen veel uitdagingen. Door collega's te zien en te horen, ze serieus te nemen en door een plan te maken op basis van de input, ondertussen het landelijke beleid te volgen, is het een leuke en uitdagende functie. We zoeken naar mogelijkheden om de verschillende besturen, waarin huisartsen in de Haarlemmermeer vertegenwoordigd worden, samen te voegen.

Ik probeer de regio gezonder te maken door de samen-werking in de wijk rondom ouderenzorg de eenzaamheid te verminderen en het leefgeluk te vergroten. In de regio doe ik dit als kaderhuisarts ouderengeneeskunde door het belang van netwerkzorg rondom de kwetsbare oudere te benadrukken.

Verder praten? Ik ben bereikbaar via 0297-325860 en
0625260005 of via jvddussen@huisartsenrijsenhout.nl

Sfeerbeeld

Even voorstellen: ik ben Jonathan Zijp. Ik ben werkzaam als specialist ouderengeneeskunde bij de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan. Ik behandel en begeleid patiënten
met complexe zorgproblematiek.  

Eveneens ben ik werkzaam als projectleider innovatie binnen Cordaan en als regionaal projectleider gericht op het regionaal ramen van de benodigde capaciteit van
zorgprofessionals binnen de ouderenzorg, zie www.rcdmz.nl

Mijn expertise ligt enerzijds op het niveau van de patiënt met toepassen van een integrale benadering. Anderzijds op het gebied van de ouderenzorg als geheel met de focus op het helpen oplossen van diverse en complexe vraagstukken. Ik
benader de situatie met een frisse en creatieve instelling en zoek naar verbindingen voor het creëren van mogelijkheden en oplossingen.

Wil je met mij sparren? Neem contact met mij op via: jzijp@cordaan.nl of 06-34346310

Sfeerbeeld

Mijn naam is Fennie Posthumus en ik ben sinds 1999
werkzaam in de geboortezorg. Op dit moment als klinisch verloskundige en audit coördinator.

Ik werkte 20 jaar als eerstelijnsverloskundige, waarvan een groot aantal jaren als eigenaar van praktijk De Kern in Leiden. Daarnaast ben ik in 2012 betrokken geweest bij het opzetten van Coöperatie van verloskundige praktijk Leiden en
omstreken. Voorzitter ben ik van deze coöperatie geweest tot en met 2018. Tevens was ik diverse jaren bestuurder in twee verloskundig samenwerkingsverbanden, namelijk VSV Leiden en VSV Leiderdorp. Hierdoor was ik betrokken bij diverse multidisciplinaire ontwikkelingen in de geboortezorg.

Mijn expertise ligt vooral op draagvlak creëren en verbinding te maken tussen de diverse disciplines.

Ik maak de regio gezonder als regiocoördinator van de audit betrokken bij kwaliteitsverbetering. Dit betekent: verbeterpunten formuleren en implementeren binnen de regio Leiden, Leiderdorp, Den Haag, Gouda, Zoetermeer.

Wil je eens met mij sparren? Ik ben bereikbaar via 06-42841058 en fennieposthumus@gmail.com

Sfeerbeeld

Ik ben Caroline Smeets, fysiotherapeut en praktijkhouder bij Motion Fysiotherapie en preventie en Westwijk fysio powered by Motion.

Bestuurskundig ben ik voorzitter van FysioZorg Amstelland, de monodisciplinaire coöperatie van fysiotherapeuten in de regio Amstelland en vanuit die hoedanigheid afgevaardigd in het bestuur van StAZ: Stichting Amstelland zorg. Dit is
een multidisciplinaire regio-organisatie met een bestuur bestaande uit huisartsen, een fysiotherapeut en een apotheker.

Bij de StAZ richten we ons op een aantal grote zorginhoudelijke vraagstukken zoals ouderen, ggz-problematiek en persoonsgerichte chronische zorg maar ook zaken als preventie, het ICT vraagstuk, capaciteitsprobleem worden besproken en aangepakt.

De uitdaging blijft om zichtbaar te blijven en te zorgen dat de implementatie van alle projecten goed verloopt. In de regio Amstelland gebeurt de implementatie in de wijksamenwerkingsverbanden.

Meer weten? Neem dan contact met me op via: caroline@motion-fysiotherapie.nl

Sfeerbeeld

Van origine ben ik fysiotherapeut met een eigen praktijk te
Roelofarendsveen. Inmiddels vooral bestuurder in de zorg, met meerdere bestuursfuncties, mono- en multidisciplinair:
• Bestuurslid paramedie Knooppunt Ketenzorg
• Voorzitter Wijksamenwerkingsverband Kaag & Braassem Samen Gezond
• Voorzitter coöperatie VFL – Verenigde fysiotherapeuten Leiden e.o.
• Kartrekker Paramedisch Platform Leiden e.o.
• Voorzitter coöperatie Fysionair binnen regio Amstelland en ZHN

Mijn expertise ligt in inspireren tot verbinden en samenwerking vanuit een helicopterview, met kennis van trends en ontwikkelingen. Binnen de fysiotherapie: verbinden en samenwerken, daarnaast positionering van de
fysiotherapie in het hele multidisciplinaire veld van de 1e lijn en in samenwerking met de 2e lijn. Met aandacht voor de positionering van de paramedie in samenwerking met elkaar. Binnen de gemeente: met name de insteek op Leefstijl en preventie en werken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.

Ik maak de regio gezonder door binnen de gemeente met name bij de insteek op Leefstijl en preventie vanuit alle hoeken te verbinden. Zo worden de losse onderdelen op elkaar afgestemd en gaan ze elkaar versterken. We werken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid: hoe zorg je voor insteek op eigen regie van de inwoners en creëer je een leefomgeving die dát stimuleert? Ik ben
veel bezig met: hoe kun je dit met elkaar vormgeven in de gemeenten door goed af te stemmen wie wat waar en wanneer het beste kan doen.

Meer weten? Mijn contactgegevens zijn: 06-24224916 en coravermeulen@gmail.com

Sfeerbeeld

Even voorstellen: ik ben Katja Postma. Mijn vakgebied is de zorgsector, in de breedste zin van het woord en vanuit verschillende rollen en perspectieven. Momenteel ben ik werkzaam als Strategisch adviseur in het sociaal domein vanuit de gemeente.

Mijn expertise ligt in het helpen oplossen van complexe inhoudelijke vraagstukken waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

Hoe ik de regio gezonder maak? Vanuit de gemeente zie ik een faciliterende rol in de zorg met nog veel ontwikkel-mogelijkheden. Door behoeften en mogelijkheden
van verschillende partijen te delen, inzichtelijk te maken en te verbinden komen de oplossingen soms vanzelf.

Mijn contactgegevens: 06- 22 50 73 64 en katjapostma@gmail.com

Sfeerbeeld

Als manager houd ik me bezig met het organiseren van samenwerking. Ik ben een echte netwerker en boek graag resultaat. Ik werk graag met anderen om doelen te bereiken. Mijn expertise ligt op het gebied van samenwerking, het verbeteren van processen, financiën en personeel.

Er zijn in Boskoop verschillende initiatieven om de inwoners gezonder te maken. Er is een goede samenwerking met het sociaal domein op het gebied van Welzijn op Recept. Er zijn leefstijlcoaches die de Gecombineerde Leefstijl Interventie
aanbieden. Hierbij is samenwerking gezocht met diëtisten, sportverenigingen en Alphen Vitaal. Er is een project Gezond en Gelukkig Boskoop. Patiënten die meer dan 30 keer bij de huisarts komen, worden uitgenodigd voor een positief
gezondheidsgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door een welzijnsmedewerker of door een wijkverpleegkundige. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid wordt verspreid en professionals worden opgeleid.

Wil je eens met mij sparren? Ik ben bereikbaar via 06-516 61 201 en marja.lambregts@depraktijkdokter.nl

Sfeerbeeld

Mijn vakgebied is directie en management in de zorg. Mijn expertise:
•  Het benaderen van strategische vraagstukken
vanuit het perspectief van zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders met oog voor landelijke ontwikkelingen
•  Uitdragen en invullen van het gedachtegoed van
Positieve Gezondheid
•  Financiering van de zorg
•  Vertalen van strategie en visie naar
actieplannen
•  Zelforganisatie en eigenaarschap bij
medewerkers/professionals

Door in te zetten op samenwerking in de regio met en tussen zorg- en welzijnsdomein, het stimuleren van de juiste zorg juiste plek en uit te gaan van gezondheid in plaats van zorg maak ik de regio gezonder.  

Heb je vragen, wil je sparren? Mijn contactgegevens zijn: 06- 28275092 of susanne.rutten@zorgenzekerheid.nl.

Sfeerbeeld

Ik ben Maaike van de Weering, ZZP’er en inzetbaar als kwartiermaker, adviseur, project-, proces-, implementatie- of verandermanager.

Graag werk ik aan opdrachten die tot doel hebben de zorg- en/of dienstverlening van organisaties te verbeteren. Of aan opdrachten die een maatschappelijk belang dienen of bijdragen aan groei en ontwikkeling van een organisatie of de medewerkers.

Ik heb zowel ervaring binnen het sociaal domein van gemeenten als in de zorg. Mijn kracht ligt in het goed
plannen, organiseren en het leggen van verbinding. Door mijn open persoonlijkheid, energieke en positieve manier van werken lukt het mij mensen te verbinden, te inspireren en te enthousiasmeren. Ik haal plezier uit het opbouwen en onderhouden van netwerken. Transparantie, erkenning geven en open staan voor feedback zijn voor mij belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking en verbinding. Ik zorg voor samenwerking tussen verschillende afdelingen,
organisaties en belanghebbenden. Ik heb oog voor mens, proces, kwaliteit en resultaat. Daarnaast kan ik met mijn strategisch inzicht makkelijk schakelen en verbanden leggen.

Naast mijn werk maak ik de regio gezonder door mensen in verbinding te brengen, mij te blijven interesseren voor wat er in de regio gebeurt en speelt. Door gesprekken aan te gaan met mijn netwerk over belangrijke zaken die spelen op
het gebied van leiderschap, personeelskrapte en de toenemende vraag van zorg en de toenemende druk die er ligt bij gemeenten.

Verder kennismaken? Ik ben bereikbaar via 06-19348446 en mail@maaikemetfrisseblik.nl

Sfeerbeeld

Mijn naam is Marieke Timmer en mijn vakgebieden zijn: zorgmanagement, regionale zorginkoop en strategie.

Mijn expertise is de strategische verbinding van zorg in de regio over de domeinen heen. Ik heb ruime ervaring in het implementeren van veranderingen binnen teams en
het neerzetten van nieuwe samenwerkingsstructuren.

Ik maak de regio gezonder door samen met de zorgaanbieders, gemeenten en andere belangrijke stakeholders in de regio afspraken te maken over de inrichting van de organisatie zorg en ondersteuning.
Het doel: iedere inwoner van de regio zo goed en gezond mogelijk zelfstandig zijn leven laten leiden.

Meer weten? Ik ben bereikbaar via marieke.timmer@zorgenzekerheid.nl, 06-13114589

Sfeerbeeld

Ik ben Anne Kroezen en ik houd me bezig met management, bedrijfsvoering en finance in ziekenhuis/UMC en VVT
instellingen
. Mijn expertise ligt op het gebied van:

• Bedrijfsvoering
• Verandermanagement
• HRM
• Bouwprojecten en
• Capaciteitsmanagement in de zorg

Ik maak mijn regio gezonder door ervoor te zorgen dat we de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk inrichten waardoor er zoveel mogelijk handen naar het bed kunnen gaan.

Eens verder praten? Ik ben bereikbaar via 06-57539565 en akroezen@gmail.com

Sfeerbeeld

Ik werk als programmaleider Juiste zorg op de juiste plek bij Transmuralis, een samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten, revalidatiezorg, GGZ, GGD en Zorg en Zekerheid in Zuid-Holland Noord.

Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg. We werken aan het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren. Ons uitgangspunt is: de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener.

Mijn expertise:
• Programma- en projectmanagement
• Verbinden van partijen
• Faciliteren en stimuleren van samenwerking
• Regionale kennis

Ik maak de regio gezonder dankzij projecten op het geied van de Juiste zorg op de juiste plek:
• Voorkomen van opschaling van zorg door regionale afspraken
• Vroegsignalering kwetsbare ouderen
• Samenwerking zorg en welzijn

Meer weten? Neem dan contact met me op via: 
06-54784064 en maaikescheffer@transmuralis.nl