Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Zorginkoopbeleid 2023

Voorwoord

Na twee jaar waarin de aanwezigheid en het bestrijden van het coronavirus voor een belangrijk gedeelte bepaalden hoe we als maatschappij de zorg konden uitvoeren, hopen wij dat 2023 een jaar wordt waarin corona een onderdeel zal worden van de reguliere zorgverlening. Twee jaar corona heeft tot het besef geleid dat de zorg kwetsbaar is. We staan voor grote uitdagingen: hoe blijft de zorg aantrekkelijk voor zorgverleners, hoe zorgen we ervoor dat iedereen die zorg nodig heeft dat ook krijgt en hoe houden we de zorg betaalbaar? De ingeslagen weg naar de gezondste regio in 2030 moet hieraan bijdragen. In ons zorginkoopbeleid 2023 kunt u lezen hoe wij samen met onze verzekerden, zorgaanbieders, gemeenten en andere partners van onze regio de gezondste regio van Nederland maken. Samen met u helpen wij onze verzekerden om de gezondste versie van zichzelf te worden.

Leidende Principes
Zorg en Zekerheid maakt zich sterk voor regionale samenwerking. Wij willen binnen onze regio met alle relevante stakeholders gezamenlijke (inkoop)afspraken maken, waarmee wij de keten van zorg rondom een patiënt optimaal verbinden.

We realiseren de juiste zorg op de juiste plek, door zorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren en hiermee voorkomen we ondoelmatige en te dure zorg. We voorkomen, vervangen en verplaatsen zorg en leggen afspraken zoveel mogelijk vast in meerjarenafspraken. Effecten worden immers pas na een langere periode zichtbaar. Hierbij hebben we oog voor passende bekostiging en financiering.

We hebben aandacht voor duurzaamheid en een leefbare wereld voor de generaties na ons. Wij sluiten aan bij de Green Deal voor de zorg, met als doel gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen.

Dit alles willen we bereiken vanuit de visie van positieve gezondheid, waarbij niet de afwezigheid van ziekte, maar een betekenisvol leven centraal staat. Sociale verbinding, welzijn en financiële gezondheid zijn naast fysieke en mentale fitheid van groot belang voor een lang en gelukkig leven.

Onze verzekerden
Het zorginkoopbeleid is tot stand gekomen samen met onze verzekerden die vertegenwoordigd zijn in onze ledenraad. Een vertegenwoordiging van onze ledenraad heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het zorginkoopbeleid 2023 en geadviseerd over de speerpunten die vanuit onze verzekerden van belang zijn. Voor 2023 staan de thema’s ouderen, wonen met zorg, acute zorg, het beleggen van de GGZ keten in de wijk, digitale zorg en preventie op de agenda. Wij vinden het belangrijk te weten wat er op deze thema's speelt bij onze verzekerden, zodat we daarop kunnen inspelen bij de inkoop. Wij bedanken de ledenraad voor hun bijdrage.

Tot slot wil ik iedereen, zowel binnen als buiten Zorg en Zekerheid, die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het zorginkoopbeleid 2023 van harte bedanken voor hun inspanning.

Susanne Rutten,

Divisiemanager zorg

Sfeerbeeld

Zorginkoopbeleid 2023

Zorginkoopbeleid 2022

* Wijziging doorgevoerd in beleid per 1 juli 2021.

Zorginkoopbeleid 2021

Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.

Meer over de Geschilleninstantie