Previous Page  9 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 20 Next Page
Page Background

GeZZond 40 | maart 2017

9

B

ij Sylvie* (20) thuis was het

vroeger anders dan bij haar

vriendinnetjes. Geen ouders

die haar broodjes smeerden,

wassen draaiden, het huis

schoonmaakten of eens vroe­

gen hoe het met haar ging.

Vader was niet in beeld en moeder keek re­

gelmatig te diep in het glaasje en kwam

daardoor niet of nauwelijks toe aan opvoe­

den en voor haar zorgen. Familieleden woon­

den ver weg en er was verder bijna niemand

in de omgeving die wist wat er speelde, ook

niet op school. Dus redde ze zichzelf, zorgde

voor haar moeder en nam bijna nooit vrien­

dinnetjes mee naar huis.

Zorgen

‘Kinderen die mantelzorger zijn, het komt

vaker voor dan je denkt’, vertelt Wilrieke

Wildeman. Zij is adviseur informele zorg bij

Eva, een organisatie in de Leidse regio die

advies, informatie en ondersteuning biedt

aan hulpvragers, mantelzorgers, zorgvrijwilli­

gers en beroepskrachten. Er zijn veel jonge

mantelzorgers (zie ook kader). Kinderen, tie­

ners en jongvolwassenen die (te) veel zorgta­

ken hebben, omdat vader, moeder

of een van de broers en zussen

veel extra zorg nodig hebben,

vanwege een chronische ziek­

te, een handicap of een psy­

chische aandoening. De taken

variëren van huishoudelijke ta­

ken, boodschappen doen, me­

dicijnen ophalen en zaken

buitenshuis regelen. ‘We

spreken van mantel­

zorg wanneer iemand

langer dan drie

maanden meer dan

acht uur per week

voor een familielid

zorgt’, vertelt Wilrieke.

‘Dan moet je niet al­

leen aan fysieke taken

denken als zorgen

voor, maar ook aan

zorgen om. Ook dat is belastend. Het gevaar

bestaat dat een kind de rol van de ouder

overneemt. Parentificatie noemen we dat

met een mooi woord. En dat hoort niet, want

een kind moet kind kunnen zijn en niet de

verantwoordelijkheden van een volwassene

overnemen.’

Schaamte

Te zware mantelzorgbelasting kan tot proble­

men leiden, zoals een verstoorde ontwikke­

ling, lichamelijke en geestelijke klachten en

een sociaal isolement. Vooral wanneer er

sprake is van verslaving of van psychiatrische

problematiek is de kans hierop groot. Want

daar speelt schaamte een grote rol en wil het

kind uit loyaliteit of uit angst liever verborgen

houden wat er speelt. ‘Maar vergeet ook niet

dat jonge mantelzorgers vaak niet beter we­

ten. Ze denken dat het normaal is en komen

er pas later achter dat het er in andere gezin­

nen heel anders aan toe gaat’, aldus Wilrieke.

Bij Sylvie duurde het tot de middelbare

school voordat er actie ondernomen werd.

‘Ik denk dat de ouders van mijn beste

vriendinnetje op de basisschool wel iets

vermoedden, maar het lastig vonden in te

grijpen. Maar het is zo belangrijk om gezien

te worden! De moeder van mijn halfzusje

kreeg in de gaten wat er aan de hand

was en concludeerde op een gegeven

moment dat het zo niet langer kon. Ze

vroeg of ik bij hen wilde komen wonen.

Dat was heel prettig. Eindelijk was er

eens iemand die me zag en vroeg hoe het

met me ging. Dat heb ik vroeger ge‘Mantelzorg is niet

alleen zorgen

voor,

maar ook zorgen

om.

Het Nivel (het

Nederlands instituut

onderzoek van de

gezondheidszorg) heeft

in 2008 geprobeerd het

aantal jonge mantel­

zorgers vast te stellen.

Naar schatting elf tot

dertien procent van de

kinderen onder de 18

jaar groeit op met een

chronische ziek of

matig tot ernstig

lichamelijk beperkte

ouder. Daarnaast zijn er

gezinnen waar een

ouder kampt met

psychische problemen

of waar een broer of

zus of ander familielid

veel zorg vraagt. Het is

lastig het precieze

aantal jonge mantel­

zorgers vast te stellen.

Aantal jonge

mantelzorgers

Wilrieke Wildeman,

Adviseur informele zorg bij Eva