Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Gezondheid staat centraal in nieuw inkoopbeleid Zorg en Zekerheid

Nieuws
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zet gezondheid centraal in zijn nieuwe inkoopbeleid. Het doel: samen met inwoners, zorg- en welzijnsaanbieders, gemeentes en werkgevers bewegen naar de gezondste regio van Nederland. De regionale zorgverzekeraar focust in zijn inkoopbeleid op preventie en een gezonde leefstijl, positieve gezondheid en de Juiste Zorg op de Juiste Plek: in de buurt of digitaal waar het kan en verder weg waar het moet. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar.
Sfeerbeeld

Ieder jaar publiceren zorgverzekeraars op 1 april hun nieuwe inkoopbeleid. Ten opzicht van vorig jaar zijn er een aantal zaken anders. “Het gedachtegoed van positieve gezondheid is leidend in het inkoopbeleid van Zorg en Zekerheid”, vertelt divisiemanager Zorg Susanne Rutten. “Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. Ook de wensen en mogelijkheden van mensen zijn belangrijk. Zorg en ondersteuning gaan verder dan het klassieke aanbod van zorg. Wij willen dat zorgverleners dit principe centraal zetten. Dat betekent niet alleen oog hebben voor fysieke of psychische klachten van mensen maar ook voor hun emotionele en sociale uitdagingen en zelfredzaamheid.”

Focus op de regio

De focus van Zorg en Zekerheid ligt op de kernregio. Die bestaat uit Zuid-Holland Noord, Amstelland en de Meerlanden. Voor ieder van deze gebieden zijn inmiddels regiobeelden opgesteld “Samen met onze partners in de regio zoeken we naar die oplossingen die echt bijdragen aan een betere gezondheid voor de inwoners”, vervolgt Susanne Rutten. “Dat is voor iedereen anders. Voor kwetsbare groepen betekent dit bijvoorbeeld het hebben van een passende woning, het vrij zijn van schulden en het beschikken over voldoende gezondheidsvaardigheden. Ook dat is positieve gezondheid.”

Een ander uitgangspunt van Zorg en Zekerheid is dat de zorg daar plaats moet vinden waar deze het beste gegeven kan worden: dicht bij huis of digitaal waar het kan en verder weg waar het moet. Deze beweging legt de zorgverzekeraar zoveel mogelijk vast in meerjarenafspraken. Effecten zullen immers pas na een langere periode zichtbaar worden. De eerste lijn is het eerste aanspreekpunt. “Wij streven naar goed georganiseerde huisartsenzorg die samen met de thuiszorg, hulpmiddelenzorg, farmaceutische en paramedische zorg zo veel mogelijk mensen dicht bij huis kan helpen. Met de tweedelijns en derdelijns instellingen in onze regio maken we afspraken om doelmatige, kwalitatieve zorg te leveren passend bij de behoefte van onze verzekerden. Daarnaast stimuleren wij Welzijn op Recept, waarbij de eerste lijn doorverwijst naar het sociale domein. Zorg hoeft namelijk niet altijd medisch te zijn.”

Digitaal is het nieuwe normaal

Een prominent onderdeel van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is digitalisering. “Dan gaat het om het delen van data en het onderling consulteren, in het belang van de patiënten”, vervolgt Susanne Rutten. “Zo kunnen in de regio Zuid-Holland Noord mensen bij de huisarts toegang krijgen tot specialistische zorg via teleconsultatie. Tegelijkertijd stimuleren we zorgaanbieders om digitale zorg een vanzelfsprekend onderdeel van het zorgaanbod te maken. Dat kan beeldbellen met de (huis)arts of met de wijkverpleging zijn maar geldt bijvoorbeeld ook voor het ziekenhuis. Onze doelstelling is dat in 2024 ten minste 25% van de polibezoeken digitaal plaatsvindt. Na een ziekenhuisbezoek kunnen steeds meer mensen met behulp van slimme apparaten thuis hun gezondheid in de gaten houden.”

Bij Zorg en Zekerheid hebben verzekerden een nadrukkelijke rol bij het inkoopbeleid. Een eerste ledenraadpleging heeft plaatsgevonden over het thema digitalisering. “Gedurende het jaar vragen wij hun advies over de thema’s preventie en leefstijl (inclusief leefstijlgerelateerde aandoeningen), verplaatsing van ziekenhuiszorg en het langer thuis wonen van kwetsbare ouderen. Wij vinden het belangrijk om op deze thema’s continu gevoed te worden door onze verzekerden. Fijn dat zij bereid zijn ons hierbij te helpen.”

Samen innoveren

Zorg en Zekerheid wil samen met inwoners, zorg- en welzijnsaanbieders, gemeentes en werkgevers de gezondste regio worden, positieve gezondheid stimuleren en de juiste zorg op de juiste plek realiseren. “Daarom roepen wij zorgaanbieders in onze regio nadrukkelijk op gezonde initiatieven bij ons aan te dragen. Zo kunnen we samen deze transitie vormgeven. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van Zorg en Zekerheid. Het nieuwe inkoopbeleid is te raadplegen via deze link.”