Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Premiedemping voor verzekerden kleurt jaarcijfers Zorg en Zekerheid

Persbericht
Zorg en Zekerheid heeft in het tweede coronajaar de stijgende zorgkosten goed op kunnen vangen. Dit is mede te danken aan een extra bijdrage vanuit de overheid voor de coronakosten. Ook bleek 2021 wederom een jaar te zijn waarin goede en duurzame beleggingsresultaten werden geboekt. Dit heeft bijgedragen aan de goede financiële gezondheid van de regionale zorgverzekeraar. Toch sloot Zorg en Zekerheid 2021 af met een financieel resultaat van € 33 miljoen negatief. “Dit komt doordat we onze premie voor 2022 fors lager hebben vastgesteld dan de verwachte zorgkosten”, stelt bestuursvoorzitter Ton van Houten. “De teruggave uit onze reserves is in 2022 € 100 per verzekerde. Hiermee wisten wij een premiestijging voor onze verzekerden dit jaar zoveel mogelijk te beperken. Voor Zorg en Zekerheid is dat logisch. Wij hebben immers geen winstoogmerk en de verzekeringspremie is een grote uitgave voor onze verzekerden. Dus houden we de premie zo laag mogelijk door onze reserves in te zetten waar dat kan.”
Sfeerbeeld

Vorig jaar liet Zorg en Zekerheid nog positieve jaarcijfers zien. “In 2020 waren de reguliere zorgkosten, mede omdat reguliere zorg deels werd afgeschaald door de coronacrisis, lager dan begroot”, verklaart Ton van Houten. “Vorig jaar kregen we te maken met inhaalzorg, naast een extra stroom coronapatiënten die langere tijd intensieve zorg nodig hadden.” Hoewel we gelukkig steeds meer grip op het virus krijgen, blijft het volgens de bestuursvoorzitter een onzekere tijd. “Er zijn te weinig zorgprofessionals en zij staan onder hoge druk. Mocht het virus weer opvlammen, dan wordt de situatie lastig. Zorg en Zekerheid blijft, samen met de andere zorgverzekeraars, garant staan om de continuïteit en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen. Dat is immers de kracht van ons zorgstelsel.”

Gezonde regio

Zorg en Zekerheid investeert al jaren actief in preventie. “De vorige staatssecretaris had veel ambitie, om gemeenten en zorgverzekeraars hier structureel een rol in te geven”, zegt Henk Gerla, lid Raad van Bestuur. “Dit lezen we in de kabinetsplannen helaas te weinig terug. Toch blijft Zorg en Zekerheid actief investeren in preventie, samen met gemeenten, zorgprofessionals, werkgevers en bewoners. En blijven we er bij het kabinet op aandringen om minimaal 1% van het landelijke verzekeringsgeld te investeren in preventie. Want het werkt! Een goed voorbeeld is valpreventie in de regio Amstelland. En natuurlijk de recente samenwerking met 3x3 Unites in diverse gemeenten. Zo maken we niet alleen de buurt, de gemeente en de regio maar ook de jongeren gezonder.”

Zorg en Zekerheid zag het aantal verzekerden dit jaar flink stijgen. “Er zijn nu bijna 550.000 mensen bij ons verzekerd’, vertelt Henk Gerla. ‘“De groei sterkt ons in de overtuiging dat de ingeslagen weg gezien en gewaardeerd wordt. Samen zijn we nu nog beter in staat te bewegen naar de gezondste regio van Nederland.”

Zorginkoop

Vorig jaar heeft de Ledenraad van Zorg en Zekerheid advies gegeven over het zorginkoopbeleid. “Kroon hierop was de meerjarenafspraak die we in december maakten met Alrijne”, vertelt Ton van Houten. “Wij kopen zorg in langs de principes van Positieve Gezondheid. Ook geloven wij als een van de weinige zorgverzekeraars in de kracht van multidisciplinaire regio-organisaties. Hierbij kijken zorgprofessionals verder dan hun eigen discipline én de medische vraag. Soms hoeft een huisarts niet zelf te behandelen, maar kan een andere zorgprofessional dat beter doen. Of wordt een patiënt doorverwezen naar een welzijnscoach van de gemeente. Beter voor de zorgprofessional en beter voor de patiënt, zo vindt ook de NZa. Zij gaven ons een mooi compliment over onze visie op de regionale samenwerking.”

Vooruitblik

Zorg en Zekerheid besteedde in 2021 extra aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. “We zijn er trots op dat 100% van onze beleggingen uit duurzame fondsen komt”, zegt Henk Gerla. “Dit past bij onze verantwoordelijkheid niet te investeren in organisaties die schade toebrengen aan mensen, natuur en milieu. Hier verwachten we in 2022 flinke verdere stappen te zetten.”

Het kabinet houdt rekening met een forse stijging van de zorgpremie. Zorg en Zekerheid is hier niet verrast over. “Ook wij voorzien volgend jaar een hogere premie dan in 2022”, besluit Henk Gerla. “Dat heeft alles te maken met de onzekerheden rondom corona, de almaar stijgende zorgkosten door bijvoorbeeld innovatie en door de schaarste aan zorgprofessionals. Wij gaan er wel vanuit dat we de premieverhoging voor Zorg en Zekerheid verzekerden voor een deel kunnen beperken doordat we ook in 2023 nog reserves zullen inzetten.”

Ons jaarverslag 2021 is te vinden via deze link.