Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Vergrijzing en angststoornissen kleuren regiobeeld Zuid-Holland Noord

Nieuws

De regio Zuid-Holland Noord vergrijst de komende jaren sterker dan de rest van Nederland. Dit heeft grote gevolgen voor de zorg in de regio. Inwoners hebben daarnaast een hoog risico op angst- en stemmingsstoornissen. Deze en andere resultaten komen uit het regiobeeld Zuid-Holland Noord dat Zorg en Zekerheid onlangs publiceerde. De analyse is onderdeel van de Hoofdlijnenakkoorden en is opgesteld in nauwe samenwerking met regionale zorgorganisaties.

In 2018 kregen alle zorgverzekeraars van het ministerie van VWS de opdracht voor iedere regio een regioanalyse op te stellen. Doel hiervan is een gedeeld beeld krijgen van de zorgopgave waar de regio’s, gemeenten en wijken voor staan. Voor het regiobeeld Zuid-Holland Noord zijn verschillende, bestaande databronnen bij elkaar gebracht en van toelichting voorzien. Alle partijen vertalen het regiobeeld gezamenlijk naar een aanpak op maat.

Demografie

De eerste opvallende conclusie uit het regiobeeld: het aantal inwoners in de regio Zuid-Holland Noord stijgt de komende jaren sneller (8,7%) dan het Nederlands gemiddelde (6%). Opvallend is de grote vergrijzing: in 2040 is het aantal ouderen (65+) met bijna 56% toegenomen. 22% van de ouderen is kwetsbaar, wat betekent dat ze meer zorg nodig gaan hebben. Gezien de vergrijzing zullen de kwetsbare ouderen in aantal toenemen.

Positieve verschillen

Opvallend is dat de inwoners in de regio Zuid-Holland Noord meer bewegen dan het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor de ouderen (65+). Dit lijkt verband te hebben met het feit dat de meerderheid van de inwoners een hoge Sociaal Economische Status heeft. Een aantal specifieke wijken laat hier echter een afwijkend beeld zien. 

Landelijk gezien is er een sterkte stijging van mensen die lijden aan artrose, gezichtsstoornissen en coronaire hartziekten. Een aantal chronische aandoeningen komt in Zuid-Holland Noord minder vaak voor dan in de rest van Nederland. Huidtumoren en baarmoederhalskanker komen in de regio echter vaker voor dan het landelijk gemiddelde.

Zorgpunten

Op andere fronten zijn de Zuid-Hollandse gemeenten wat minder gezond: de helft van de volwassenen heeft overgewicht. Dit aantal neemt richting 2040 fors toe. Ouderen hebben vaker overgewicht dan mensen van 19-64 jaar. Daarnaast is het alcoholgebruik in regio Zuid-Holland Noord hoger dan in de rest van Nederland. Opvallend is het hoge risico op angst- en stemmingsstoornissen. 

Zonder ingrijpen groeien de kosten per inwoner met 88% in de komende 25 jaar: van € 5.023 in 2015 naar € 9.600 per inwoner in 2040. Per diagnose zijn grote verschillen in de zorgkosten per inwoner. Ook per gemeente zijn er verschillen in kosten per inwoner. Daarnaast neemt de druk op informele zorg (mantelzorg) toe. Die wordt, door de vergrijzing, de komende jaren alleen maar groter.

Zorgaanbod

In de regio Zuid-Holland Noord zijn vanwege de hogere bevolkingsdichtheid in verhouding veel en diverse medische voorzieningen voorhanden. Dit geldt voor zowel de zorg uit de basisverzekering als voor de langdurige zorg. Er is altijd wel een zorgaanbieder in de buurt gevestigd. Huisartsen verwachten echter dat de drukte in de praktijken snel zal oplopen. Voor wat betreft de ziekenhuiszorg valt op dat bij een aantal poliklinieken langere wachttijden zijn.

Zorg en Zekerheid heeft het regiobeeld Zuid-Holland Noord opgesteld in nauwe samenwerking met het LUMC, Alrijne, NZLO, Knooppunt Ketenzorg, GGD Hollands Midden, Basalt, Libertas, Activite, Topaz, Marente en Rivierduinen. Zorg en Zekerheid blijft volop in overleg met de zorgaanbieders in de regio. Gezamenlijk wordt het regiobeeld vertaald naar een aanpak op maat.