Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Documenten en formulieren wijkverpleging

We hanteren een gemiddelde verwerkingstijd van 5 werkdagen, mits de aanvragen volledig en juist worden aangeleverd.

Machtigingen

PGB Zvw
Voor meer informatie over de PGB Zvw zie: Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging.

Niet-gecontracteerde wijkverpleging
Belangrijk om te weten voordat u de aanvraag indient:

Wat verstaan wij onder een volledige machtigingsaanvraag?
Een aanvraag moet aan onderstaande punten voldoen om in behandeling te kunnen worden genomen:

  • Alle vereiste velden van het aanvraagformulier zijn ingevuld én juist
  • De onderbouwing van de zorgvraag is navolgbaar
  • Bevat een kopie van het diploma van de wijkverpleegkundige die de indicatie heeft gesteld
  • Zorgplan (waarin de aanleiding van de zorg is meegenomen) is meegestuurd
    Let op! We kunnen uw aanvraag pas beoordelen als we informatie hebben. Daarom is het belangrijk dat u het formulier volledig en juist invult. Doet u dit niet? Dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen wat betekent dat uw aanvraag niet wordt vergoedt. Verder vragen wij u om:
  • Alle vereiste informatie in één document op te sturen
  • De documentatie in de juiste volgorde te versturen (pagina’s niet door elkaar)

Wat hanteren wij als ingangsdatum?
De ingangsdatum van de machtiging (als we die afgeven) is de datum van ontvangst van uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag (inclusief bijbehorende documenten), tenzij in het formulier wordt aangegeven dat de machtiging later moet ingaan.

Mijn zorg is meteen gestart, hoe zit het met de vergoeding?
Wij vergoeden alleen niet-gecontracteerde wijkverpleging als wij hiervoor vooraf een machtiging hebben afgegeven. Er kan niet met terugwerkende kracht geïndiceerd worden. We begrijpen dat het soms kan gebeuren dat de indicatie toch na de start van de zorg wordt gesteld. Indien hier een goede reden voor is mag de indicatie uiterlijk binnen 7 dagen na de start van de zorg zijn opgesteld. Binnen 10 werkdagen na de start van de zorg dient de aanvraag complet (met alle nodige informatie) door ons te zijn ontvangen.


Nieuwe aanbieder
Een belangrijk aandachtspunt voor Zorg en Zekerheid bij het aanbieden van een contract aan een nieuwe aanbieder is de kwaliteit van indicatiestelling en doelmatige zorgverlening. Daarom geldt een voorafgaande machtigingsprocedure voor iedere verzekerde die in zorg komt bij deze nieuwe aanbieders.

Vroegtijdige zorgbeëindiging

Heeft u het voornemen om de zorgverlening voor onze verzekerde(n) eenzijdig te beëindigen, dan kan dat niet zonder meer. Voor het melden van uw voornemen tot eenzijdige zorgbeëindiging vragen wij u gebruik te maken van dit formulier:

Misverstanden over de overgang van de Zvw naar de Wlz'

Hier vindt u een flyer met de vijf meest voorkomende misverstanden over de overgang
van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wet langdurige zorg (Wlz).

Herbeoordeling

U kunt de zorgbehoefte van uw cliënt opnieuw laten beoordelen, door een andere hbo-verpleegkundige. De basisverzekering vergoedt de herbeoordeling, maar alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Wij kunnen deze andere hbo-verpleegkundige aanwijzen. Twijfelen wij zelf aan de zorgbehoefte die de eerste verpleegkundige heeft vastgesteld? Ook wij kunnen dan de zorgbehoefte van uw cliënt opnieuw laten beoordelen en komen de kosten voor onze rekening.

Thuiszorgtechnologie

Thuiszorgtechnologie aanvragen